kontakt
   
 
 
 
 
 
   
 
O�ekivani rezultati :

� Br�e re�avanje zahteva stranaka (dozvole, saglasnosti, uslovi, ...)
� Smanjeno anga�ovanje zaposlenih u Op�tinskoj upravi, SKN Pirot i drugim institucijama i ustanovama koje koriste op�tinski GIS
� Digitalna tehnologija omogu�i�e efikasniju razmenu informacija izme�u op�tinskih i drugih institucija i ustanova
� Zainteresovanim korisnicima (institucije, ustanove i gra�ani) bi�e omogu�en pristup podacima op�tinskog GIS-a (web GIS servisima) podaci o nekretninama, komunalnoj infrastrukturi i drugim op�tinskim resursima, transparentan rad lokalne samouprave
� Prostorni podaci prikupljeni za potrebe op�tinskog GIS-a mogu se koristiti za razvoj GIS sistema drugih korisnika (jedinstveni adresni sistem, ortofoto, registar prostornih jedinica, ...)
� Bi�e omogu�en uvid u a�urne katastarske podatke bez potrebe odlaska u SKN Pirot (za zaposlene u op�tinskim i drugim institucijama i ustanovama, kao i gra�anima)
� Formiranjem GIS-a mre�ne komunalne infrastrukture bi�e omogu�eno efikasno odr�avanje i planiranje investicija
� Bi�e ostvareni preduslovi za izgradnju tehni�kih i poslovnih informacionih sistema komunalnih preduze�a i drugih institucija i ustanova
� Omogu�i�e se efikasnija i pravednija naplata javnih prihoda preciznim evidentiranjem svih poreskih obveznika za naplatu javnih prihoda koji se napla�uju na osnovu posedovanja imovine
� Omogu�i�e se efikasnije i pravednije odre�ivanje naknada za ure�enje i kori��enje gra�evinskog zemlji�ta i pra�enje naplate ovih naknada
� Pra�enje rada pojedinih institucija i ustanova bi�e efikasnije i transparentnije (javna higijena, odr�avanje javnih povr�ina, naplata naknada)
� Kori��enjem naprednih GIS analiza bi�e obezbe�eno kvalitetnije dono�enje odluka (efikasnost,objektivnost, preciznost)
� Stvori�e se preduslovi za efikasniju za�titu �ivotne sredine i efikasniju kontrola zaga�iva�a
� Obezbe�ene su podloge za izradu raznih programa, projekata i studija

   
Elektronska uprava OP�TINE PIROT © 2007