Skupština Grada je najviši organ grada Pirota koja vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, Zakonom i Statutom.

Predsednik Skupštine grada Pirota: Milan Popović
telefon: 010/305-594
faks: 010/313-901

Zamenik predsednika Skupštine grada Pirota: Vladica Tošić
telefon: 010/305-593
faks: 010/313-901
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Sekretar Skupštine grada Pirota: Saša Jovanović
telefon: 010/305-523

Skupština grada Pirota ima 56 odbornika.

Odbornici Skupštine grada Pirota:

1. Aleksa Ćirić,
2. Milena Dimitrijević,
3. Milan Popović,
4. Aleksandar Zlatković,
5. Bobana Aleksov – Vlatković,
6. Miloš Colić,
7. Vladimir Milivojević,
8. Ivana Savić – Georgijev,
9. Radmila Mančić,
10. Dejan Nikolić,
11. Zoran Pejčić,
12. Marina Stevanović,
13. Dragan Stanković,
14. Miodrag Jovanović,
15. Suzana Stanković,
16. Dalibor Pančić,
17. Ivan Panić,
18. Dragan Minčić,
19. Zoran Ćirić,
20. Bojana Stamenović,
21. Zoran Rančić,
22. Miloš Jončić,
23. Ana Petrović,
24. Ljubomir Stojanović,
25. Aleksandar Ćirić,
26. Mimica Kostić-Đorđević,
27. Zoran Vidanović,
28. Dramir Pešić,
29. Zoran Zlatković,
30. Sava Rančić,
31. Ivan Jovanović,
32. Slađana Đorđević,
33. Božidar Gošić,
34. Žarko Todorović,
35. Olivera Kitanović,
36. Zoran Stojanović,
37. Dobrivoje Aranđelović,
38. Danijela Mladenović,
39. Dimitrije Nikolić,
40. Siniša Zlatanov,
41. Jovana Icić,
42. Slavoljub Tošić,
43. Dragan Simović,
44. Sanja Stojanović,
45. Zorica Đorić,
46. Marija Tošić,
47. Dejan Ćirić,
48. Ana Colić,
49. Branislav Tančić,
50. Vladica Tošić,
51. Biljana Bogdanović,
52. Dejan Aleksić,
53. Dimitrije Vidanović,
54. Dušan Mitić,
55. Milica Veljković,
56. Boban Ranđelović.

Nadležnosti Skupštine Grada: Skupština grada, u skladu sa zakonom:
    1. donosi Statut Grada i Poslovnik Skupštine grada;
    2. donosi budžet i završni račun Grada;
    3. utvrđuje stope izvornih prihoda Grada, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksa i naknada;
    4. donosi program razvoja Grada i pojedinih delatnosti;
    5. donosi prostorni plan i urbanističke planove Grada i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta;
    6. donosi propise i druge opšte akte;
    7. raspisuje gradski referendum i referendum na delu teritorije Grada, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
    8. osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom Grada i vrši nadzor nad njihovim radom;
    9. imenuje i razrešava predsednika i članove nadzornog odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad, donosi odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća, imenuje i razrešava direktore javnog preduzeća i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;
    9a) imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore ustanova, organizacija i službi čiji je osnivač Grad ako zakonom nije drugačije regulisano i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;
    10. bira i razrešava predsednika Skupštine grada i zamenika predsednika Skupštine grada;
    11. postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara Skupštine grada;
    12. bira i razrešava Gradonačelnika i, na predlog Gradonačelnika, bira zamenika Gradonačelnika i članove Gradskog veća;
    13. utvrđuje gradske takse i druge lokalne prihode koji Gradu pripadaju po zakonu;
    14. utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;
    15. donosi akt o javnom zaduživanju Grada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;
    16. propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
    17. daje mišljenje o republičkom i regionalnom prostornom planu;
    18. daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;
    19. daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Grada;
    20. donosi akt o organizaciji Gradske uprave na predlog Gradskog veća;
    21. podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promene teritorije Grada;
    22. osniva stalna i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti;
    23. razmatra izveštaje o radu i daje saglasnost na program rada korisnika sredstava budžeta i javnih preduzeća, ustanova i drugih javnih službi čiji je osnivač ili većinski vlasnik Grad;
    24. odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama, udruženjima, nevladinim organizacijama;
    25. informiše javnost o svom radu;
    26. pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona ili drugog opšteg akta Republike Srbije kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu;
    27. razmatra godišnji izveštaj zaštitnika građana o ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava u Gradu;
    28. usvaja etički kodeks ponašanja funkcionera;
    29. donosi mere i usvaja preporuke za unapređenje ljudskih i manjinskih prava;
    30. donosi akt o davanju saglasnosti za upis prava svojine javnih preduzeća i društva kapitala čiji je osnivač Grad;
    30a) odlučuje o pokretanju postupka za pribavljanje i raspolaganje građevinskim zemljištem;
    30b) odlučuje o pokretanju postupka za pribavljanje i raspolaganje nepokretnostima u javnoj svojini Grada, prenosu prava javne svojine na nepokretnostima u javnoj svojini Grada na drugog nosioca prava javne svojine, prenosu prava javne svojine na drugog nosioca javne svojine sa naknadom ili bez naknade uključujući i razmenu, određivanju korisnika na nepokretnosti koju Grad stekne u svojinu putem nasleđa, poklona ili na drugi način, oduzimanju prava korišćenja u slučaju propisanim zakonom, zasnivanju hipoteke na nepokretnosti, ulaganju u kapital, zalaganju pokretne stvari i donosi plan nabavki Skupštine grada u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;
    30v) odlučuje o poveravanju funkcije upravljanja nad imovinom u javnoj svojini Grada subjektima utvrđenim zakonom;
    30g) daje saglasnost na akt o raspolaganju (pribavljanje i otuđenje) sredstvima u javnoj svojini koja su preneta u svojinu javnog preduzeća, veće vrednosti, koja je u neposrednoj funkciji obavljanja delatnosti od opšteg interesa, utvrđenih osnivačkim aktom;
31. uređuje i obezbeđuje razvoj komunalnih delatnosti kao i organizacione, materijalne i druge uslove za njihovo obavljanje;
32. donosi programe uređenja građevinskog zemljišta, uređuje i obezbeđuje vršenje poslova uređenja i korišćenja građevinskog zemljišta i utvrđuje visinu naknade za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;
33. utvrđuje i obezbeđuje korišćenje poslovnog prostora kojim upravlja Grad i utvrđuje visinu naknade za korišćenje poslovnog prostora;
34. uređuje i obezbeđuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, rehabilitaciju i rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje lokalnim i nekategorisanim putevima, kao i ulicama u naselju;
35. uređuje i obezbeđuje posebne uslove i organizaciju auto taksi prevoza;
36. donosi strategije, planove, programe i druge akte u skladu sa zakonom, radi uređivanja integralnog sistema zaštite životne sredine, sprovođenja sistema zaštite životne sredine, obezbeđivanja kontrole korišćenja i zaštite prirodnih resursa i dobara, kao i kontinualne kontrole i praćenja stanja životne sredine;
37.osniva ustanove i organizacije u oblasti osnovnog obrazovanja, kulture, primarne zdravstvene zaštite, fizičke kulture, sporta, dečje i socijalne zaštite i turizma, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje;
38.obezbeđuje zaštitu kulturnih dobara od značaja za Grad, podstiče razvoj kulturno umetničkog amaterizma, stvara uslove za rad muzeja, biblioteka i drugih ustanova kulture čiji je osnivač;
39. organizuje zaštitu od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštitu od požara i stvara uslove za njihovo otklanjanje, odnosno ublažavanje njihovih posledica;
    39a) svoju funkciju u oblasti odbrane i bezbednosti ostvaruje planiranjem, organizovanjem poslova odbrane, normativno-pravnim regulisanjem i vršenjem nadzora i kontrole nad radom Gradonačelnika, Gradskog veća i Gradske uprave i drugih subjekata odbrane utvrđenih planom odbrane Grada;
    39b) donosi Odluku o organizaciji i radu organa Grada u ratnom i vanrednom stanju;
40. donosi osnove zaštite korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta, i stara se o njihovom sprovođenju, određuje erozivna područja i stara se o korišćenju pašnjaka i utrina i odlučuje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi;
41. uređuje i utvrđuje način korišćenja i upravljanja izvorima, javnim bunarima i česmama;
42. utvrđuje uslove za držanje i zaštitu domaćih životinja
43. uređuje opšte uslove za uređenje naselja na svojoj teritoriji, korišćenje javnih i drugih površina i uslove i način korišćenja prostora za parkiranje;
44. uređuje uslove i način izgradnje, odnosno postavljanja i uklanjanja objekata na javnim površinama u naseljenim mestima i na neizgrađenom građevinskom zemljištu, uređuje uslove za uklanjanje objekata koji predstavljaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, za susedne objekte i bezbednost saobraćaja;
45.uređuje opšte uslove i način izgradnje i održavanje vodovoda u seoskim naseljima;
46.obrazuje komunalnu policiju, organizuje vršenje poslova komunalne policije
47.donosi odluku o stupanju u javno-privatno partnerstvo sa ili bez elemenata koncesije sa privatnim partnerom u skladu sa zakonom i ovim Statutom
48. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima.

Stalna radna tela Skupštine grada Pirota:

Komisija za razvoj, privredu i budžet:
- Ana Petrović, predsednik,
- Ana Colić, član,
- Ivica Panić, član,
- Boban Ranđelović,
- Boban Tolić.

Komisija za urbanizam i stambeno komunalne delatnosti:
- Dalibor Pančić, predsednik,
- Dragan Stojanović, član,
- Toško Markov, član,
- Dragan Minčić,
- Zvonimir Golubović.

Komisija za javne službe:
- Dimitrije Nikolić, predsednik,
- Zorica Đorić, član,
- Aleksa Ćirić, član,
- Dragan Simonović, član,
- Dejan Aleksić, član.

Komisija za propise:
- Dejan Ćirić, predsednik,
- Radivoje Dinić, član,
- Sreten Dojčinović, član,
- Zoran Stijanović, član,
- Marija Tošić, član.

Komisija za predstavke i žalbe:
- Biljana Bogdanović, predsednik,
- Branislav Tančić, član,
- Ivan Panić, član,
- Slavoljub Tošić, član,
- Zoran Pejčić, član.

Komisija za administrativna pitanja:
- Miloš Colić, predsednik,
- Saša Igić, član,
- Jelena Pešić, član,
- Vladimir Milivojević, član,
- Bojana Stamenović, član,
- Zoran Stojanović, član,
- Danijela Mladenović, član.

Komisija za razvoj poljoprivrede i sela:
- Zoran Ćirić, predsednik,
- Nebojša Kostić, član,
- Radiša Stefanović, član,
- Tomislav Pančić, član,
- Milica Veljković, član.

Joomla templates by Joomlashine