Gradska uprava je obrazovana kao jedinstveni organ.
Gradskom upravom kao jedinstvenim organom rukovodi načelnik Gradske uprave.
Načelnika Gradske uprave postavlja Gradsko veće na osnovu javnog oglasa, na 5 godina.
Načelnik Gradske uprave Pirot je Saša Jovanović, diplomirani pravnik.
Zamenik načelnika Gradske uprave Pirot je Nebojša Ristić, diplomirani pravnik.Nadležnost Gradske  uprave:

1.    priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština Grada, Gradonačelnik i Gradsko veće;
2.    izvršava odluke i druge akte Skupštine Grada, Gradonačelnika i Gradskog veća;
3.    rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada;
4.    obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine Grada;
5.    izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Gradu;
6.    obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština Grada, Gradonačelnik i Gradsko veće;

Joomla templates by Joomlashine