Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Потребна документација: 
- Захтев за издавање
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Инфо пулт Општинског  услужног центра или преузмите овде ПДФ

Републичка административна такса:  720,00 динара               
Уплатни рачун:
  840-742221843-57
Позив на број: 97-55-079

Правна лица (имаоц ПИБ-а) 97 конт.бр.079 + бр. ПИБ-а

Општинска накнада:  350,00 динара                
Уплатни рачун:
  840-742251843-73
Позив на број: 97-55-079

Правна лица (имаоц ПИБ-а) 97 конт.бр.079 + бр. ПИБ-а

Административна такса се не плаћа за следеће намене:
- За упис у школу и факултет
- За потребе војне евиденције
- За заснивање радног односа
- За остваривање права из социјалне заштите
- За остваривање права из здравствене заштите
- За остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

- И у осталим случајевима предвиђеним чл.19, ст.1 Закона о републичким админ. таксама

Место предаје документације:
- Шалтер  број 5 и 6  у Општинском услужном центру

Место решавања предмета: уверња  се издају одмах по предаји захтева, односно у предвиђеном законском року уколико подаци нису унети у електронску евиденцију за матична подручја на територији општине Пирот.

Радно време са странкама: радним даном 07:00-14:30

Телефон за информације: 010/ 305-559, 305-560

Уверење  можете да поручите и на следећи начин: 
- факсом на број     010/313-901    
- преко Интернета, попуњавањем
 формулара на сајту Општине Пирот

Joomla templates by Joomlashine