Сертификована општина са повољним пословним окружењем

 

Градска накнада

Жиро рачун: 840-742241843-03
Прималац: Градска управа Пирот
Позив на број:
- физичка лица: 97-55-079
- правна лица: 97 конт.бр.079 + бр.ПИБ-а

 

Издата решења:

 

Jaвни увид - ПДР за соларно постројење на локалитету у селу Басара  
  Оглас
  ПДР - Нацрт
Јавни увид - ПДР за соларно постројење на локалитету "Равниште 1"  
  Оглас
  ПДР - Нацрт
Генерални урбанистички план града Пироta  
  Oglas
  Елаборат
План детаљне регулације за изградњу соларне електранe „EAST ONE“ на локалитету у селу Блатo  
  Оглас
  Елаборат
Рани јавни увид - ПДР Соларно постројење "Басара"  
  Оглас
  Елаборат
Рани јавни увид - ПДР "Равниште 1"  
  Оглас
  Елаборат

Просторни план града Пирота

Рани јавни увид - ПДР "Манастир Суково"  
  Оглас
  Текст

Рани јавни увид - ПДР Соларно постројење Добри До

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације
за реконструкцију и доградњу пастрмског рибњака „Старопланинско врело“

План генералне регулације "Завојско језеро"  
  Оглас
  Текст
  Прелиминарна намена површина
Отворени базен  
  Урбанистички пројекат
Одлуке    
  Одлука о доприносу за уређење градског земљишта
 

Одлука о изменама и допунама одлуке о висини накнада за

услуге које пружа Градска управа Града Пирота

 

Захтев за издавање информације о локацији

 

Допуна накнаде за издавање локацијских услова

  Издати локацијски услови
  Регистар - Издате грађевинске дозволе
  Регистар - Употребне дозволе
  Регистар - Решења по члану 145
  Регистар озакоњења

Планска документација

 
  1. ПГР Пирот-Центар
  2. ПГР Пирот-Исток 1
  3. ПГР Пирот-Исток 2
  4. ПГР Пирот-Север
      Оглас Измена и допуна ПГР Пирот-север
  5. ПГР Пирот-Југ
  6. ПГР Пирот-Запад
  7. ПДР Логистицки Центар Пирот (Измене и допуне)
  8. ПДР Пословна инфраструктура
  9. ПДР Пункт за одржавање путева
  10. ПДР Тигар Тyрес (Измене и допуне)
  11. ПГР Извор-Свети Јован
  12. ПГР Пирот-Нишавска долина
  13. ПГР Пољска Ржана
  14. ППППН Јерма
 Закључци о одбацивању
Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији Града Пирота
Joomla templates by Joomlashine