Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Општинска управа је образована као јединствени орган.
Општинском управом као јединственим органом руководи начелник Општинске управе.
Начелника Општинске управе поставља Општинско веће на основу јавног огласа, на 5 година.
Начелник Општинске управе Пирот је Живковић Дејан, дипломирани правник.

Надлежност Општинске  управе:

1.    припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће;
2.    извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа;
3.    решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
4.    обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
5.    извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општине;
6.    обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће;

Joomla templates by Joomlashine